logo aqua montana

Regulamin

The Regulations

no_smoking
no_animals
zakaz_spozywania_alkoholu

Właściciele domu gościnnego "Aqua Montana" będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 następnego dnia (do tej godziny należy opuścić pokój, ale można skorzystać z przechowania bagażu w innym pomieszczeniu do umówionej godziny).

3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz nadużywania alkoholu.

4. Obiekt nie jest przystosowany do noclegowania zwierząt.

5. Opłaty za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu, a najpóźniej następnego dnia. W przypadku skrócenia pobytu opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

6. Przy wcześniejszej rezerwacji pobierany jest zadatek, który powinien być wpłacony w ciągu 24 h od chwili rezerwacji. Brak wpłaty w tym terminie traktowany jest, jako rezygnacja z rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Życzenie przedłużenia pobytu, gość hotelowy powinien zgłosić właścicielom do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Zostanie ono uwzględnione w miarę posiadanych miejsc.

8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w nim za zgodą właścicieli, od godz. 10:00 do godz. 21:00.

10. Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Klucz można pozostawić u właścicieli.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia wynajmowanego pokoju.

14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Odpowiedzialność właścicieli z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

16. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

17. Właściciele mogą odmówić przyjęcia (lub przedłużenia pobytu) gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników, innych osób przebywających w obiekcie, czy też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przedmioty zostaną przechowane przez 1 miesiąc.

19. Obowiązuje zakaz odtwarzania na sprzęcie RTV, będącym wyposażeniem pokoju, utworów muzycznych, słownych i słowno-muzycznych artystów wykonawców zrzeszonych w StoArt, ZAiKS, SAWP i ZPAV oraz w zagranicznych organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ), a także wszelkich utworów bez licencji Creative Commons i bez licencji na publiczne odtwarzanie. Polecamy muzykę niezależną oferowaną przez firmę Publicmusic: www.publicmusic.pl, APR: www.aprmedia.pl czy EJFA: www.musicdays.pl)

20. Rezerwacja pobytu jest równoznaczna z zawarciem umowy o noclegi oraz akceptacją warunków zawartych w regulaminie oraz polityce prywatności obiektu. Naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem z winy klienta.

The Owners of the Aqua Montana guest house will be very gratefull to you for your cooperation in complying with these regulations which are intended to ensure the peace and safety of all of our Guests.

1. The room is rented by the day.

2. The check-in time is from 4.00 pm and the check-out time is untill 10.00 am the next day (you must vacate the room by then, but you may leave yout luggage to be stored in another room until collection at an agreed time.

3. The entire premises are non-smoking and the abuse of alcohol on the premises is prohibited.

4. The premises are not suitable for keeping pets.

5. The accomodation charges are due on the day of arrival or the next day at the latest. In the event of shortening your stay, the paid charge for any unused nights is not refundable.

6. With earlier bookings an advance deposit is required, which should be paid within 24 hours from the time of booking. Failure to pay within that period is considered a resignation from the booking. In the event of cancellation of the booking, the advance deposit is not refundable.

7. A guest intending to extend their stay should notify the Owners of the intention untill 10.00 am on the day of the expiry of room rental. The extension of stay is subject to availability of accommodation.

8. The guest may not offer use of the room to a third party, even if the period for which they have paid the accommodation charge has not expired.

9. Any person not registered to stay in the guest house may stay in the permises with the consent of the Owners between 10.00 am and 9.00 pm.

10. We have a night-time quiet period in place between 10 pm and 6 am.

11. The guest bears financial liability for any damage or destruction of the guest house furniture or technical equipment arising from their fault or the fault of people visiting them.

12. On leaving the room, the guest should always check if the door is locked. The key may be left with the Owners.

13. For fire safety reasons, it is forbidden to use in rooms such equipment as immersion heaters, electric irons or similar devices which are not standard features of the rented room.

15. The Guest should notify the Owners about any loss or damage immediately after its discovery.

16. The liability of Owners for the loss of or damage to money, securities, valuebles or items of scientific or artistic value is limited of such items have not been deposited at the reception.

17. The Owners of the guest house are not liable for any damage to or loss of the car or other vehicle belonging to the Guest.

18. The Owners may refuse to accommodate (or extend to stay of) a guest who during their previous stay grossly violated the regulations, causing material damage to the premises or otherwise interfered with the peaceful stay of the guests or functioning of the guest house.

19. Personal belongings left in the room by a departing guest will be sent to the address indicated by them at their expense. In the absence of such instruction, the belongings will be stored for 1 month.

20. By booking a stay you conclude an agreement for accommodation and accept the conditions contained in the regulations of the guest house. Any violation of the terms and coditions of the regulations will result in immediate termination of the agreement due to the guest's fault.

loading image